Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρίας μας.

Από την αρχή της λειτουργίας μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ανανεώνουμε και απλοποιούμε τους όρους μας για να αναδείξουμε ποια δεδομένα συλλέγουμε, τους σκοπούς και το εύρος επεξεργασίας τους και τον τρόπο που μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας για πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, καθώς και την τροποποίηση ή διαγραφή τους.

Προσωπικά δεδομένα

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής είναι οι πληροφορίες που η εταιρεία μας συλλέγει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και μπορούν να οδηγήσουν στην έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ ή σε δεδομένα θέσης.

Η εταιρεία μας δε συλλέγει ποτέ στοιχεία που αφορούν τη σωματική, ψυχολογική, οικονομική ή κοινωνική κατάσταση των φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα κατά περίπτωση ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Δε θα ζητήσουμε ποτέ δεδομένα που δεν απαιτούνται για να σας παρέχουμε το είδος των υπηρεσιών που αιτήστε από εμάς.

Ενδεικτικοί σκοποί συλλογής δεδομένων:

 • Εγγραφή και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες,
 • Εκτέλεση, τιμολόγηση και αποστολή των παραγγελιών σας,
 • Επικοινωνίες ενημερωτικού και προωθητικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Κατά τη συλλογή των δεδομένων, σας περιγράφουμε αναλυτικά το σκοπό της συλλογής τους και το εύρος της επεξεργασίας τους και ζητούμε τη ρητή συγκατάθεση σας.

Διατήρηση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων

 • Εφαρμόζουμε πρότυπα και μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τις διεθνώς ενδεδειγμένες πρακτικές για την αποτροπή υποκλοπής ή διαρροής τους, καθώς και την αδυναμία πρόσβασης και επεξεργασίας τους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες σε περίπτωση υποκλοπής/ διαρροής τους.
 • Σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού απειλής οποιασδήποτε μορφής που σχετίζεται με τα δεδομένα σας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε εντός 72 ωρών για τη φύση του περιστατικού, το εύρος της απειλής και για τα μέτρα που μπορείτε να λάβετε από πλευράς σας για αποτροπή εκδήλωσης ή τον περιορισμό εκδήλωσης της απειλής.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα σας διαθέτει μόνο το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και μόνο στο επίπεδο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τους, στον οποίο έχετε συναινέσει. Κάθε πρόσβαση στα δεδομένα σας καταγράφεται.
 • Σας γνωστοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος επεξεργασίας των δεδομένων σας και ζητούμε τη ρητή συγκατάθεση σας για να προχωρήσουμε σε αυτή.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης από πλευράς σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω ρυθμιστικής απαίτησης η εταιρεία μας ενδέχεται να υποχρεούται να διατηρήσει τα δεδομένα σας για ελάχιστο χρονικό διάστημα απο την ημερομηνία συλλογής τους. Το διάστημα διατήρησης των δεδομένων στα πλαίσια εφαρμογής ελληνικής, ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή διεθνών συμφωνιών της χώρας υπερισχύει του δικαιώματος σας για ανάκληση της έγκρισης διατήρησης, επεξεργασίας και κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

 • Επί της αρχής δε γνωστοποιούμε / κοινοποιούμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτους.
 • Στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων. Σας παρέχουμε σχετική γνωστοποίηση κατά τη σύναψη της σύμβασης σας και όποτε απαιτείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, σας γνωρίζουμε το εύρος και το είδος των δεδομένων που θα διατηρούνται σε υποδομές τρίτων συνεργατών μας ή/ και στα οποία θα έχουν πρόσβαση και ζητούμε την πρότερη ρητή συγκατάθεση σας.
 • Επιλέγουμε προσεκτικά και αξιολογούμε διαρκώς τους συνεργάτες μας με κριτήρια την οργανωτική και τεχνική επάρκειας τους για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας, την εφαρμογή διεθνών προτύπων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και το επίπεδο συμμόρφωσης τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Η εταιρεία μας επιπλέον θα κοινοποιήσει τα δεδομένα σας στις αρμόδιες αρχές αν υπάρξει απόφαση δικαστηρίου, καθώς και στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τις φορολογικές και λοιπές ρυθμιστικές της υποχρεώσεις.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

 • Για να σας γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, παρακαλούμε υποβάλλετε το αίτημα σας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα μας.
 • Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης του αιτήματος σας.

Τροποποίηση των δεδομένων σας

 • Μπορείτε να ζητήσετε τροποποίηση των δεδομένων σας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα υλοποιήσουμε το αίτημα σας εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης του. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε έγγραφα/ τεκμήρια που πιστοποιούν την ακρίβεια των δεδομένων που επιθυμείτε να τροποποιήσουμε.

Ανάκληση συγκατάθεσης διατήρησης/ επεξεργασίας των δεδομένων σας

 • Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα μερικής ή ολικής ανάκλησης της συγκατάθεσης σας για τη διατήρηση ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό συμπληρώστε τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα μας.
 • Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του. Σημειώστε ότι η άσκηση του δικαιώματος μερικής ή ολικής ανάκλησης της συγκατάθεση σας για αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων συνεπάγεται διαγραφή των σχετικών δεδομένων σας και μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση ή διακοπή μέρος ή του συνόλου των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.
 • Ειδικά για την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να διαγραφείτε από τις σχετικές λίστες μέσω του συνδέσμου διαγραφής που συμπεριλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα που σας αποστέλλουμε.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία ανακαλέσατε τη συγκατάθεση διατήρησης ή/ και επεξεργασίας τους διαγράφονται εντός 30 ημερών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία, περίπτωση κατά την οποία διαγράφονται έπειτα από την παρέλευση του διαστήματος ελάχιστης διατήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως αυτό ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο.

Υποβολή Ερωτήματος

 • Είμαστε στη διάθεση σας για να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα σας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλλετε το ερώτημα σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδας μας.
 • Θα ανταποκριθούμε στο ερώτημα σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του.

Ανανέωση/ Τροποποίηση Πολιτικής

 • Ανανεώνουμε την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πάντοτε με γνώμονα τη προσαρμογή της στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και τις εξελίξεις οργανωτικού και τεχνικού χαρακτήρα για τη βέλτιστη προστασία των δεδομένων σας.
 • Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική είναι πάντοτε διαθέσιμη σε αυτή τη σελίδα.

PartnerNET

Σαρανταπόρου 9, Χολαργός 15561, Αθήνα

Τηλ.: 210 7100000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρίας μας.

Από την αρχή της λειτουργίας μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ανανεώνουμε και απλοποιούμε τους όρους μας για να αναδείξουμε ποια δεδομένα συλλέγουμε, τους σκοπούς και το εύρος επεξεργασίας τους και τον τρόπο που μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων που διατηρούμε για λογαριασμό σας.

Προσωπικά δεδομένα

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής είναι οι πληροφορίες που η εταιρεία μας συλλέγει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και μπορούν να οδηγήσουν στην έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας ή σε δεδομένα θέσης.

Η εταιρεία δε συλλέγει ποτέ στοιχεία που αφορούν τη σωματική, ψυχολογική, οικονομική ή κοινωνική κατάσταση των φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα κατά περίπτωση ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Δε θα ζητήσουμε ποτέ δεδομένα που δεν απαιτούνται για να σας παρέχουμε το είδος των υπηρεσιών που αιτήστε από εμάς.

Ενδεικτικοί σκοποί συλλογής δεδομένων:

 • Εγγραφή και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες,
 • Εκτέλεση, τιμολόγηση και αποστολή των παραγγελιών σας,
 • Επικοινωνία ενημερωτικού και προωθητικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Κατά τη συλλογή των δεδομένων σας περιγράφουμε αναλυτικά το σκοπό της συλλογής τους και το εύρος της επεξεργασίας τους και ζητούμε τη ρητή συγκατάθεση σας.

Διατήρηση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων

 • Εφαρμόζουμε πρότυπα και μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τις διεθνώς ενδεδειγμένες πρακτικές για την αποτροπή υποκλοπής ή διαρροής τους, καθώς και την αδυναμία πρόσβασης και επεξεργασίας τους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες σε περίπτωση υποκλοπής/ διαρροής τους.
 • Σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού απειλής οποιασδήποτε μορφής σχετικό με τα δεδομένα σας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε εντός 72 ωρών για τη φύση του περιστατικού, το εύρος της απειλής και για τα μέτρα που μπορείτε να λάβετε από πλευράς για αποτροπή ή περιορισμό εκδήλωσης της απειλής.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα σας διαθέτει μόνο το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και μόνο στο επίπεδο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τους, στον οποίο έχετε συναινέσει. Κάθε πρόσβαση στα δεδομένα σας καταγράφεται.
 • Σας γνωστοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος επεξεργασίας των δεδομένων σας και ζητούμε τη ρητή συγκατάθεση σας για να προχωρήσουμε σε αυτή.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης από πλευράς σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω ρυθμιστικής απαίτησης η εταιρεία μας ενδέχεται να υποχρεούται να διατηρήσει τα δεδομένα σας για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το διάστημα διατήρησης των δεδομένων στα πλαίσια εφαρμογής ελληνικής, ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή διεθνών συμφωνιών της χώρας υπερισχύει του δικαιώματος σας για ανάκληση της έγκρισης διατήρησης, επεξεργασίας και κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

 • Επί της αρχής δε γνωστοποιούμε / κοινοποιούμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτους.
 • Στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων. Σας παρέχουμε σχετική γνωστοποίηση κατά τη σύναψη της σύμβασης σας και όποτε απαιτείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, σας γνωρίζουμε το εύρος και το είδος των δεδομένων στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι προμηθευτές μας και ζητούμε την πρότερη ρητή συγκατάθεση σας.
 • Επιλέγουμε προσεκτικά και αξιολογούμε διαρκώς τους συνεργάτες μας με κριτήρια την λειτουργική και τεχνική επάρκειας τους για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας, την εφαρμογή διεθνών προτύπων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και το επίπεδο συμμόρφωσης τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Η εταιρεία μας επιπλέον θα κοινοποιήσει τα δεδομένα σας στις αρμόδιες αρχές αν υπάρξει απόφαση δικαστηρίου, καθώς και στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τις φορολογικές και λοιπές ρυθμιστικές της υποχρεώσεις.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

 • Για να σας γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, παρακαλούμε υποβάλλετε το αίτημα σας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα μας.
 • Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης του αιτήματος σας.

Τροποποίηση των δεδομένων σας

 • Μπορείτε να ζητήσετε τροποποίηση των δεδομένων σας υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα υλοποιήσουμε το αίτημα σας το ταχύτερο δυνατό. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε έγγραφα που πιστοποιούν την ακρίβεια των δεδομένων που επιθυμείτε να τροποποιήσουμε.

Ανάκληση έγκρισης αποθήκευσης/ επεξεργασίας των δεδομένων σας

 • Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα μερικής ή ολικής ανάκλησης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό συμπληρώστε τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα μας.
 • Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας εντός 30 ημερών. Σημειώστε ότι η άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων σας μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση ή και διακοπή μέρος ή του συνόλου των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.
 • Ειδικά για την επικοινωνία μας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να διαγραφείτε από τις σχετικές λίστες μέσω του συνδέσμου διαγραφής που συμπεριλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα που σας αποστέλλουμε.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται άμεσα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία, περίπτωση κατά την οποία διαγράφονται έπειτα από την παρέλευση του διαστήματος ελάχιστης διατήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως αυτό ορίζεται από τη νομοθεσία.

Υποβολή Ερωτήματος

 • Είμαστε στη διάθεση σας για να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα σας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλλετε το ερώτημα σας μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδας μας.
 • Θα ανταποκριθούμε στο ερώτημα σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του.

Ανανέωση/ Τροποποίηση Πολιτικής

 • Ανανεώνουμε την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πάντοτε με γνώμονα τη προσαρμογή της στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και τις εξελίξεις οργανωτικού και τεχνικού χαρακτήρα για την προστασία των δεδομένων σας.
 • Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική είναι πάντοτε διαθέσιμη σε αυτή τη σελίδα.

Η PartnerNet, ειδικεύεται στη διανομή προϊόντων τεχνολογίας IP Τηλεπικοινωνιών, ασύρματων δικτύων και ασφάλειας δικτύων.
Η εταιρεία μας, εφοδιασμένη με πιστοποιήσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως αντιπροσωπεύει σε Ελλάδα και Κύπρο τους: Yealink, Grandstream, Beronet, Gigaset Pro, Cyberoam, Netgenie, allo.com, tema, 2N, και άλλους.


Μερικές από τις πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρει η Partnernet:

ΙP TELEPHONY

Η Partnernet προσφέρει σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ολοκληρωμένες ενσύρματες
και ασύρματες λύσεις επικοινωνίας που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευελιξία,
επεκτασιμότητα, ελαχιστοποίηση του κόστους κλήσεων, πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης
και προσβασιμότητα από όπου κι αν βρίσκεστε.

UTM – UNIFIED THREAD MANAGEMENT

Η Partnernet ως αποκλειστικός διανομέας της Cyberoam παρέχει λύσεις ασφάλειας
δικτύου και δεδομένων έναντι πολλαπλών απειλών. Οι UTM συσκευές της Cyberoam
περιέχουν ενσωματωμένες υπηρεσίες όπως VPN, Gateway Antivirus & Antispam, Firewall,
IPS, URL/Web Content/Application Filtering, Bandwidth Management, QoS Management,
Multilink Management, Load Balancer & Embedded Detailed Reporting.

CLOUD BACK UP

Με την υπηρεσία StorageVault η Partnernet παρέχει μια on line back up υπηρεσία όπου τα
δεδομένα μιας εταιρείας αποθηκεύονται συμπιεσμένα και αποκρυπτογραφημένα σε cloud
servers στα ασφαλέστερα data centers του κόσμου. Το Storagevault εκτελεί
αυτοματοποιημένα back up και κάνει online reporting καθημερινά, κρατάει version control
και είναι προσβάσιμο από παντού.

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!

Join us!

facebook linkedin 

Remote Support