Εκτύπωση 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρίας μας.

Από την αρχή της λειτουργίας μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ανανεώνουμε και απλοποιούμε τους όρους μας για να αναδείξουμε ποια δεδομένα συλλέγουμε, τους σκοπούς και το εύρος επεξεργασίας τους και τον τρόπο που μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας για πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, καθώς και την τροποποίηση ή διαγραφή τους.

Προσωπικά δεδομένα

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής είναι οι πληροφορίες που η εταιρεία μας συλλέγει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και μπορούν να οδηγήσουν στην έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ ή σε δεδομένα θέσης.

Η εταιρεία μας δε συλλέγει ποτέ στοιχεία που αφορούν τη σωματική, ψυχολογική, οικονομική ή κοινωνική κατάσταση των φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα κατά περίπτωση ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Δε θα ζητήσουμε ποτέ δεδομένα που δεν απαιτούνται για να σας παρέχουμε το είδος των υπηρεσιών που αιτήστε από εμάς.

Ενδεικτικοί σκοποί συλλογής δεδομένων:

Κατά τη συλλογή των δεδομένων, σας περιγράφουμε αναλυτικά το σκοπό της συλλογής τους και το εύρος της επεξεργασίας τους και ζητούμε τη ρητή συγκατάθεση σας.

Διατήρηση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Τροποποίηση των δεδομένων σας

Ανάκληση συγκατάθεσης διατήρησης/ επεξεργασίας των δεδομένων σας

Υποβολή Ερωτήματος

Ανανέωση/ Τροποποίηση Πολιτικής